Municipal team sanitizes Shri Mahant Indiresh Hospital

Municipal team sanitizes Shri Mahant Indiresh Hospital